toggle menu

ANNONS

Så förhåller sig Hammarby Fotboll till ”Villkorstrappan”

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 7 månader sedan.

Med anledning av den senaste tidens tilltagande debatt kring den så kallade Villkorstrappan vill Hammarby Fotboll göra ett par förtydliganden kring var klubben står i frågan och hur vi under en lång tid både arbetat och arbetar för att få till en positiv förändring.

 

Låt oss först och främst vara tydliga med att Hammarby i grunden vill samma sak som publiken, övriga samhället och polismyndigheten – att läktarna ska vara fyllda och att våra fotbollsevenemang ska vara trygga och säkra för alla.

 

Vi i Hammarby anser att vi sedan länge har trygga evenemang och att polisens metod med kollektiv bestraffning av både publik och klubb är både orimlig och kontraproduktiv. De senaste 20 åren har både den upplevda och kartlagda säkerheten ökat markant och i dag är vi den klubb i Sverige som attraherar mest publik på regelbunden basis, däribland en kraftig ökning av både kvinnor och barnfamiljer på läktarna.

 

Brott hör till ovanligheterna vid våra evenemang och Hammarby Fotboll ligger i topp i de trygghetsmätningar som genomförs. Jämfört med övriga Europa ligger ordningsstörningar inom både Hammarbys arrangemang och svensk fotboll generellt på en betydligt lägre nivå än genomsnittet.

 

I samband med Hammarby Fotbolls matcher har polisen redan i dag ett minimalt antal poliser på plats, eftersom säkerhetsansvaret på arena och närområde ligger hos arrangören. Vi bekostar själva en stor säkerhetsapparat bestående av bland annat sjukvårds- och brandpersonal, publikvärdar och ordningsvakter.

Trygghet och ordning riskerar nu tyvärr att gå åt fel håll på grund av Polismyndighetens metod som vi som sagt anser vara både orimlig och kontraproduktiv – den så kallade Villkorstrappan.

 

Bakgrund

Inför 2014 samarbetade Svensk Elitfotboll (SEF), Polismyndigheten med fler aktörer om att utveckla en nationell strategi för att minska otrygghet, brottslighet och ordningsstörning i samband med idrottsevenemang. Den grundade sig på dialog, samverkan och ansvarsfördelning och ledde till en tydligt mätbar ökning av ordning och trygghet på och runt våra arenor.

2016 presenterade Polismyndigheten sedan en helt ny strategi för sin villkorsgivning vid fotbollsevenemang – Villkorstrappan. Denna gång utan att involvera SEF och klubbarna, trots den tidigare strategins dokumenterade framgång. Sedan dess har samverkan och dialog mellan parterna minskat kraftigt. Tidigare i år tog polisen bort själva namnet Villkorstrappan, men strategin är fortfarande densamma.

Polismyndighetens nya förhållningssätt har försvårat arbetet med att arrangera säkra fotbollsevenemang, samtidigt som användande av kollektiv bestraffning som åtgärd har en stor negativ inverkan både på fotbollsklubbars ekonomi och på supportrars förtroende för Polismyndigheten.

 

 

Hammarby Fotbolls syn på villkorsgivning och vårt arbete framåt

 • Tryggheten på fotbollsarenorna före Villkorstrappans införande 2016 är den högsta uppmätta sedan 1994, det vill säga året då publiken började återvända till svensk fotboll i stora skaror. Säkerheten är fortfarande hög, men arbetet har nu försvårats avsevärt. Vi vill återgå till det framgångsrika samarbete vi hade tillsammans med Polismyndigheten innan Villkorstrappans införande.
 • Hammarby Fotboll anser att svensk lag ska efterföljas på och runt våra arenor och vi gör allt som står i klubbens makt för att förebygga brott och bibehålla den trygghetsupplevelse vi under lång tid byggt upp. När brott begås ska individuellt ansvar utkrävas, precis som i övriga samhället. Alla former av kollektiv bestraffning är inkonsekventa och direkt kontraproduktiva. Det underminerar dessutom en generation ungas förtroende för Polismyndigheten. 
 • Bekämpning och utredning av begångna brott ska utövas av Polismyndigheten, med stöd från arrangör. 
   
  Hammarby Fotboll ställer sig positivt till villkorsgivning och anser att det redan i dag finns bra delar i regelverket som hjälper idrottsföreningar att arrangera tryggare evenemang. Det är den kollektiva bestraffningen och de orimliga nya kraven som vi vänder oss emot, däribland publikneddragningar på felaktiga grunder, flagg- och banderollförbud samt den extrema utökningen av det geografiska område som klassas som arrangörens ansvarsområde. Hammarby ansvarar vid match i princip för alla ordningsstörningar som sker mellan Gullmarsplan och Enskedevägen, en sträcka på cirka 1500 meter med tät bebyggelse. Händelser där kan i sin tur påverka framtida villkorsgivning, vilket i praktiken blir ohållbart för klubben.
 • Hammarby Fotboll tar redan i dag ett större ansvar än det som åläggs oss. Det sker genom att vi bland annat arbetar proaktivt med en rad trygghetsskapande åtgärder både innan och efter match, har en högre bemanning under match än vad polismyndigheten kräver via tillståndsgivningen, arbetar förebyggande inom ramen för ”Fotboll utan fylla” samt löpande samverkar med olika sociala instanser vars arbete riktar sig mot ungdomar. 
 • Hammarby Fotboll anser att det bästa sättet att långsiktigt påverka villkorsgivningen i positiv riktning är genom en samlad fotbollsrörelse som representeras av Svensk Elitfotboll (SEF). Svensk fotboll är Sveriges största folkrörelse, vilket ger både tyngd och trovärdighet. Hammarby Fotboll har därför under lång tid, genom SEF, aktivt arbetat för att påverka såväl myndigheter som politiker. Detta sker främst genom dialog och kunskapsfördjupning om vad som ligger bakom vårt långsiktiga framgångsrika trygghetsskapande arbete. 
 • Vår evenemangs- och säkerhetsansvarige, Göran Rickmer, är en av landets mest sakkunniga i frågan. Genom honom har Hammarby en ledande röst i frågan om Villkorstrappan. 
 • Hammarby Fotboll arbetar aktivt enligt ovan för att vi ska få en villkorsgivning som bygger på kunskap, forskning och erfarenhet. Syftet med villkorsgivningen är att den ska underlätta för arrangören att genomföra trygga och säkra evenemang. Som Villkorstrappan är utformad i dag motarbetas snarare den ambitionen, något vi kan föra i bevis.
 • Hammarby Fotboll ställer sig positivt till såväl supporterinitiativ som enskilda klubbars, spelares och ledares engagemang som på ett konstruktivt sätt påverkar frågan om Villkorstrappan i positiv riktning.
 • Just nu pågår ett remissarbete där Hammarby Fotboll, SEF med fler fått möjlighet att ge sina synpunkter på polisens nya villkorsgivning som ska gälla från 2022. Vi vet ännu inte vad detta leder till, men vi tror och hoppas att Polismyndigheten tar till sig fotbollsrörelsens samlade erfarenhet. Om så inte sker kommer vårt arbete för att rädda svensk fotboll att behöva intensifieras ännu mer.
 • Vi arbetar för att samverkan och dialog med Polismyndigheten ska återgå till en acceptabel nivå, då det är en förutsättning för att uppnå de mål vi satt vad det gäller trygga och säkra arrangemang. Likaledes behövs en god samverkan och dialog med Hammarby Fotbolls supportrar, supportergrupper och medlemmar för att öka tryggheten på evenemangen.
 • Dagens villkorsgivning tar i dag resurser från klubbarna som hade kunnat läggas på förebyggande arbete. På samma sätt hade förbundsböter tagit viktiga resurser från klubbarna.

 

Vår uppmaning är: Ta inte våra resurser! Ge oss i stället förutsättningar och verktyg att upprätthålla och bli ännu bättre på ordning och trygghet, utan att förstöra det engagemang som gör vår och svensk fotboll så unik och livskraftigt – supporterkulturen. I slutändan en existentiell fråga.

 
När du vill arrangera ett publikt evenemang (oavsett om det rör idrott, musik eller kultur) i Sverige är det i en del fall anmälningspliktigt, i andra fall tillståndspliktigt. För Hammarby Fotbolls del är det anmälningspliktigt när klubben ska genomföra en match i Allsvenskan. Efter att matchen anmälts officiellt får arrangören från Polisen ett ”Bevis om anmälan”, alternativt ett ”Tillståndsbevis”. I dessa dokument framgår det bland annat vad som förväntas av en arrangör, exempelvis hur stort antal deltagare som tillåts och vilka konkreta säkerhetsåtgärder som åligger arrangören. Det som i folkmun kallas för ”Villkorstrappan” är en del av dessa villkor. Det betyder alltså att Polismyndigheten trappar upp sina repressiva åtgärder om de anser att ett evenemang riskerar att brista i säkerhet på grund av tidigare händelser vid arrangörens evenemang. Det kan innebära att Polisens tillståndsgivare drar ner på publikantalet, utökar ansvarsområdet eller andra åtgärdskrav. Polismyndighetens dokument som reglerar villkorstrappan PM 2016:21 finner du här.

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS